Higiena dzieci i młodzieży

1. Sprawowanie nadzoru sanitarnego nad placówkami dla dzieci i młodzieży (np. żłobkami, przedszkolami i innymi formami wychowania przedszkolnego, różnego typu szkołami, innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, świetlicami, domami dziecka, innymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi oraz formami wypoczynku sezonowego). W ramach prowadzonego nadzoru przeprowadzanie kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących: stanu sanitarnego budynków, pomieszczeń i otoczenia, wyposażenia (atesty, certyfikaty,  dostosowanie mebli edukacyjnych do wzrostu przedszkolaków/uczniów), mikroklimatu,  warunków do utrzymania higieny osobistej; stosowania niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin do celów dydaktycznych; rozkładów zajęć lekcyjnych, czystości i porządku.

2. Prowadzenie postępowania administracyjno-egzekucyjnego.

3. Sporządzanie ocen, informacji, sprawozdań.

4. Rozpatrywanie wniosków o podjęcie interwencji w zakresie stanu sanitarnego nadzorowanych placówek.

Dodatkowa działalność

Porady i konsultacje z zakresu m.in.:

  • wymagań higieniczno-sanitarnych dla nadzorowanych placówek przeznaczonych dla dzieci i młodzieży,
  • organizacji miejsca pracy przedszkolaka/ucznia,
  • rozkładów zajęć lekcyjnych,
  • wymogów, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku sezonowego dla dzieci i mło-dzieży,
  • profilaktyki chorób występujących w środowisku dzieci i młodzieży.

Współpraca z:

  • innymi pionami PSSE,
  • jednostkami samorządowymi, instytucjami, organizacjami społecznymi, organizatorami wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 

Publikacje działu


 

Zmiana wielkości czcionki