• Budynek PSSE w Wałbrzychu

Bezpieczeństwo wodne w budynkach

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu informuje o możliwości korzystania z przetłumaczonego na język polski opracowania Światowej Organizacji Zdrowia z marca 2011 r. pt. „Bezpieczeństwo wodne w budynkach”.

Prawa autorskie do wskazanej publikacji przysługują Światowej Organizacji Zdrowia, która przyznała Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Wydawcy) prawa do tłumaczenia, opublikowania w formacie elektronicznym i nieodpłatnego rozpowszechniania. Dalsze rozpowszechnianie powyższej publikacji jest możliwe pod warunkiem zachowania kompletnego tłumaczenia w niezmienionej formie, nieodpłatnie, ze wskazaniem, że prawa autorskie do niniejszego tłumaczenia przysługują Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu. Publikacja „Bezpieczeństwo wodne w budynkach”:

  • w zakresie dotyczącym projektowania instalacji wodnych wskazuje na zadania poszczególnych uczestników całego procesu budowlanego,
  • obejmuje proces zarządzania dostawami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w obiektach budowlanych, wykorzystywanej do produkcji żywności, używanej do mycia (w tym wodę w prysznicach), na pływalniach, wykorzystywanej do innych działań rekreacyjnych,
  • odnosi się do budynków o różnym przeznaczeniu, takich jak: mieszkalne, szpitale, inne ośrodki medyczne, zakłady opieki nad osobami starszymi, ośrodki dedykowane dzieciom, hotele, pensjonaty, agroturystyka, pola namiotowe, obiekty sportowe, centra ogrodnicze i cieplarnie,
  • uwzględnia zadania i zakres odpowiedzialności stron biorących udział w planowaniu, projektowaniu, budowie i renowacji budynków, jak również w opracowywaniu planów bezpieczeństwa wodnego i bieżącym utrzymaniu i obsłudze instalacji wodnych,
  • opisuje kluczowe kwestie bezpieczeństwa wodnego w budynkach, tj. zagrożenia, ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia budynków oraz ich specyfiki.


pdf icon„Bezpieczeństwo wodne w budynkach”


Zmiana wielkości czcionki