• Budynek PSSE w Wałbrzychu

Polityka Prywatności

W związku z udostępnianiem zawartości niniejszego serwisu internetowego stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.

W tym serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • prawidłowego działania witryny (np. przesłanie formularzy),
 • optymalizacji korzystania z witryny (np. zaznaczenie odwiedzanych linków),
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (np. po zalogowaniu),.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.


 

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)określanych dalej jako RODO, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu informuje,że pozyskuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub dla dobra publicznego oraz w celu wykonania umowy/usługi, której stroną jest osoba udostępniająca swoje dane.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej PPIS) w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 35c, kod pocztowy: 58-302 Wałbrzych.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: psse.walbrzych@pis.gov.pl lub w siedzibie Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego na nadzorowanym terenie, ochrony zdrowia publicznego, w tym zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, ograniczeniu negatywnych skutków wpływu czynników środowiskowych na zdrowie społeczeństwa zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa1).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną PSSE w Wałbrzychu, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresem działania archiwów zakładowych, do czasu przedawnienia roszczeń,odpowiednio do zakresu tematycznego.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia, sprostowania swoich danych.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
1) prawa, które regulują cel przetwarzania.

Przepisy prawa:

 1. Akty prawne wewnętrzne:
  • Statut PSSE w Wałbrzychu,
  • Regulamin Organizacyjny PSSE w Wałbrzychu,
  • Polityka Bezpieczeństwa Informacji w tym:
   • Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi,
   • Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
 2. Ustawy:
  • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) )
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1239)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225)
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231)
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2019 r. poz. 852)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz..U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz..U. z 2019 r. poz. 742)
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz..U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)

oraz inne akty prawne zobowiązujące organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej do podejmowania określonych czynności w celu ochrony zdrowia publicznego w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego.

Zmiana wielkości czcionki