Oddział laboratoryjny

Oddział Laboratoryjny jest wydzielonym pionem w strukturze organizacyjnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej i podlega bezpośrednio Dyrektorowi PSSE. W jego skład wchodzą:

 1. Kierownik Oddziału Laboratoryjnego – mgr Kamila Binkowska
  58-302 Wałbrzych ul. Armii Krajowej 35C tel. 74 84 77568(69) wew. 54

 2. Laboratorium Badań i Analiz Chemicznych – kierownik: dr inż. Agnieszka Krysiak
  58-302 Wałbrzych ul. Armii Krajowej 35C tel. 74 84 77568(69) wew. 14 (główna siedziba)
  58-330 Jedlina-Zdrój ul. Akacjowa 3, tel. 74 8455369 – budynek w Jedlinie-Zdroju

 3. Laboratorium Mikrobiologiczne – kierownik: mgr Maria Przybyła
  58-302 Wałbrzych ul. Armii Krajowej 35C tel. 74 84 77568(69) wew. 45

Oddział Laboratoryjny mieści się w dwóch budynkach tj.</ br>

 1. Główny budynek:

  ul. Armii Krajowej 35C; 58-302 Wałbrzych
  tel. 74-84-775-68(69); fax. 74-84-766-39
  e-mail: psse.walbrzych@pis.gov.pl

  Stanowi siedzibę:

  • Laboratorium Mikrobiologicznego,
  • Laboratorium Badań i Analiz Chemicznych;
 2. Budynek w Jedlinie Zdroju:
  ul Akacjowa 3; 58-300 Jedlina Zdrój

  Mieszczą się w nim pomieszczenia należące do Laboratorium Badań i Analiz Chemicznych (badania na aparaturze specjalnej – ASA, GC, HPLC oraz badania chemiczne żywności).

  Działalność laboratoryjna wykonywana jest przez doświadczony i kompetentny personel, zgodnie z systemem zarządzania i dobrą praktyką laboratoryjną, a jakość świadczonych usług potwierdzana jest w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości. Rodzaj badań realizowanych przez laboratoria określony jest w Wykazie Badań wykonywanych w Oddziale Laboratoryjnym w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu

Oddział Laboratoryjny spełnia wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” i posiada aktualny:

 • Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 582 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji potwierdzający, że Oddział Laboratoryjny posiada taki system organizacji, zarządzania i biegłości technicznej, który będzie gwarantował wiarygodność wyników badania.
 • Zakres akredytacji nr AB 582

oraz

 • jest członkiem Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB (nr rejestracyjny 719) działającym przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji;
 • Laboratorium Mikrobiologiczne (diagnostyka) zarejestrowane jest w Krajowej Izbie Diagnostów Laboratoryjnych – nr rejestracyjny 1054.

Rosnące wymagania klientów, starania o utrzymanie trwałej pozycji na rynku usług laboratoryjnych oraz wejście Polski do Unii Europejskiej zobowiązało Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałbrzychu do działania w kierunku spełnienia koniecznych warunków dostosowania się do przepisów technicznych i standardów, w dziedzinie badań laboratoryjnych i akredytacji. Spowodowało to konieczność wdrożenia i stosowania przez Oddział Laboratoryjny PSSE w Wałbrzychu systemu zarządzania opartego na międzynarodowej normie PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących“. Sprawnie działający system zarządzania jakością jest warunkiem uzyskania akredytacji.

W dniu 24 lutego 2005r. Oddział Laboratoryjny PSSE w Wałbrzychu, po spełnieniu wszystkich wymagań kryteriów akredytacji, uzyskał Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 582 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji i tym samym wykazał, że posiada taki system organizacji, zarządzania i biegłości technicznej, który będzie gwarantował wiarygodność wyników badania.

Obecnie Oddział Laboratoryjny PSSE w Wałbrzychu posiada ustanowiony, udokumentowany i wdrożony system zarządzania, zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025 wraz z politykami jakości, bezstronności i poufności. Jest on właściwy dla zakresu jego działalności i wspiera wykazywanie stałego spełnienia wymagań i zapewnienia uzyskiwanie ważnych wyników. System zarządzania obejmuje obszar funkcjonowania całego Oddziału Laboratoryjnego.

W ramach dalszego rozwoju i doskonalenia pracy w Oddziale Laboratoryjnym PSSE w Wałbrzychu posiadany zakres akredytacji jest rozszerzany o kolejne badania. Zgodnie z Polityką Jakości Oddział Laboratoryjny PSSE w Wałbrzychu przewiduje dalszy rozwój i doskonalenie poprzez realizację wyznaczonych celów strategicznych.

W chwili obecnej pełny zakres akredytacji przedstawia się następująco:

Zakres akredytacji nr AB 582
PCA Laboratorium PSSE Wałbrzych Sanepid

W związku z epidemią wprowadzone zostały zmiany w godzinach otwarcia i funkcjonowania badań. Aktualne informacje pod poniższym linkiem:
https://psse-walbrzych.pl/informacja-o-wymazach

 

Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

Próbki do badań przyjmowane są w pokoju nr 5 (parter) Punkcie przyjmowania materiału biologicznego do badań, który czynny jest:

Poniedziałek – czwartek od godz. 7:30 do godz. 11:00

Dodatkowo w poniedziałek, wtorek i środę w godzinach od 14:00 do 15:30

Piątek – od 7:30 do 14:30.

Aby wykonać badania należy:

 1. Okazać dowód osobisty, uczniowie –legitymację szkolną.
 2. Opłacić badanie – koszt badania 100,00 zł (z opłaty za badania zwolnieni są uczniowie posiadający skierowanie ze szkoły).
 3. Na badania należy zgłaszać się od poniedziałku przez trzy kolejne, następujące po sobie dni.

W przypadku, gdy pracodawca zadeklaruje zwrot kosztów badania, należy:

 1. W dniu zgłoszenia się na badanie dostarczyć dokument firmy kierujący pracownika na
  badanie.
 2. Opłacić badanie – koszt trzykrotnego badania 100,00 zł.
 3. Faktura zostaje wystawiona na pracodawcę.

Odbiór wyników z badań:

 • wyniki w formie papierowej wydawane są najwcześniej od jednego do trzech dni od ostatniego badania, codziennie w godzinach od 1200 do 1400 w pokoju nr 5.
 • wyniki można odebrać drogą elektroniczną na stronie https://psse-walbrzych.pl/ najwcześniej od jednego do trzech dni od ostatniego badania.

Wyniki z badań do celów sanitarno – epidemiologicznych wydawane są wyłącznie w formie sprawozdania z trzykrotnego badania kału. Nie będą natomiast dokonywane wpisy do „książeczki badań”. Dokumentem do lekarza medycyny pracy lub pracodawcy jest sprawozdanie
z wykonanych trzykrotnych badań kału.

Badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne wody

Próbki do badań przyjmowane są w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35C w pokoju nr 4 (parter) Punkt przyjmowania próbek do badań, od poniedziałku do środy w godzinach 7:00- 11:00

Klienci samodzielnie pobierający próbki do badań.
Aby wykonać badania należy:

 1. Dostarczyć próbkę wody zgodnie z instrukcją udzielona przez pracownika laboratorium w odpowiednim pojemniku (zalecane pojemniki wydawane przez Odział Laboratoryjny) – termin dostarczenia oraz sposób pobierania próbek wody do badań należy uzgadniać telefonicznie, nr tel. 74 8477566 wew. 38, 14 (badania fizykochemiczne), 45 (badania mikrobiologiczne)
 2. Wypełnić zamówienie na badanie (załącznik nr 12 do PO-LAB-09 – w zakładce druki do pobrania)
 3. Opłacić badanie – koszt badań zależy od zakresu i obliczany jest zgodnie z obowiązującym cennikiem PSSE.

Odbiór wyników z badań:

 • wyniki w formie papierowej w zależności od zakresu i rodzaju badań, wydawane są najwcześniej dzień po wykonaniu ostatniego badania, codziennie w godzinach od 7:00 do 14:35 w pokoju nr 4,
 • na życzenie klienta wyniki są również wysyłane drogą mailową, faxem lub pocztą.

Badania mikrobiologiczne żywności

Próbki do badań przyjmowane są w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35C w pokoju nr 4 (parter) Punkt przyjmowania próbek do badań, od poniedziałku do środy w godzinach 7:00- 11:00

Aby wykonać badania należy:

 1. Dostarczyć próbkę żywności o wymaganej masie zgodnie z instrukcją udzielona przez pracownika laboratorium w odpowiednim pojemniku – termin dostarczenia oraz sposób pobierania próbek do badań należy uzgadniać telefonicznie, nr tel. 74 8477566 wew. 45.
 2. Wypełnić zamówienie na badanie (załącznik nr 13 do PO-LAB-09 – w zakładce druki do pobrania)
 3. Opłacić badanie – koszt badań zależy od zakresu i obliczany jest zgodnie z obwiązującym cennikiem PSSE.

Odbiór wyników z badań:

 • wyniki w formie papierowej w zależności od zakresu i rodzaju badań, wydawane są najwcześniej dzień po wykonaniu ostatniego badania, codziennie w godzinach od 7:00 do 14:35 w pokoju nr 4,
 • na życzenie klienta wyniki są również wysyłane drogą mailową, faxem lub pocztą.

Badania fizykochemiczne żywności

Próbki do badań przyjmowane są w Wałbrzychu, ul. Armii Krajowej 35C w pokoju nr 4 (parter) Punkt przyjmowania próbek do badań, od poniedziałku do środy.

Aby wykonać badania należy:

 1. Dostarczyć próbkę żywności zgodnie z instrukcją udzielona przez pracownika laboratorium w odpowiednim pojemniku i o wymaganej masie – termin dostarczenia oraz sposób pobierania próbek, nr tel. nr tel. 74 8455369.

  Badanie: Kwasowość i wilgotność pieczywa:

  • Próbka pieczywa powinna zostać dostarczona w dniu wyprodukowania.
  • Masa próbki ok. 1 kg: co najmniej 2 bochenki chleba/ 6 bułek o masie 100 g/ 2 opakowania bułki tartej.
  • Badania przechowalnicze: próbki o masie ok. 2 kg – co najmniej 4 opakowania bułki tartej.
  • Należy skontaktować się telefonicznie 2 dni przed planowanym dostarczeniem próbki.
   74 84 775 69
 2. Wypełnić zamówienie na badanie (załącznik nr 13 do PO-LAB-09 – w zakładce druki do pobrania)
 3. Opłacić badanie – koszt badań zależy od zakresu i obliczany jest zgodnie z obwiązującym cennikiem PSSE.

Odbiór wyników z badań:

 • wyniki w formie papierowej codziennie w godzinach od 7:00 do 14:35 ,
 • na życzenie klienta wyniki są również wysyłane drogą mailową, faxem lub pocztą.

W celu pobrania próbek powietrza lub wykonania pomiarów na stanowiskach pracy lub w pomieszczeniach budynków z racji indywidualnych potrzeb klientów należy kontaktować się telefonicznie z Laboratorium Badań i Analiz Chemicznych pod nr 74 8477566 wew. 14

Zamówienie na badanie, wykonie pomiarów (załącznik nr 14 do PO-LAB-09 – w zakładce druki do pobrania)


Publikacje działu


Zmiana wielkości czcionki