Polityka Prywatności

W związku z udostępnianiem zawartości niniejszego serwisu internetowego stosuje się tzw. cookies, tj. informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego, może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu internetowego.

W tym serwisie pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • prawidłowego działania witryny (np. przesłanie formularzy),
 • optymalizacji korzystania z witryny (np. zaznaczenie odwiedzanych linków),
 • utrzymania sesji użytkownika serwisu (np. po zalogowaniu),.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego.

Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych cookies.


 

Informacja o ochronie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)określanych dalej jako RODO, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu informuje,że pozyskuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub dla dobra publicznego oraz w celu wykonania umowy/usługi, której stroną jest osoba udostępniająca swoje dane.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej PPIS) w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 35c, kod pocztowy: 58-302 Wałbrzych.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: psse.walbrzych@pis.gov.pl lub w siedzibie Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego na nadzorowanym terenie, ochrony zdrowia publicznego, w tym zapobieganiu rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, ograniczeniu negatywnych skutków wpływu czynników środowiskowych na zdrowie społeczeństwa zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa1).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną PSSE w Wałbrzychu, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresem działania archiwów zakładowych, do czasu przedawnienia roszczeń,odpowiednio do zakresu tematycznego.
 6. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.
 7. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia, sprostowania swoich danych.
 8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO,przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1) prawa, które regulują cel przetwarzania.

Przepisy prawa:

 1. Akty prawne wewnętrzne:
 2. Statut PSSE w Wałbrzychu,
 3. Regulamin Organizacyjny PSSE w Wałbrzychu,
 4. Polityka Bezpieczeństwa Informacji w tym:
 5. Instrukcja Zarządzania Systemami Informatycznymi,
 6. Procedury Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością
 7. Ustawy:
  • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej; (Dz. U. z 2019 r. poz. 59) )
  • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1239)
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225)
  • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych; (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231)
  • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; (Dz. U. z 2019 r. poz. 852)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1252)
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040)
  • Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji; (Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; (Dz.U. z 2018 r. poz.2096 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia; (Dz..U. z 2018 r. poz. 475 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych; (Dz..U. z 2019 r. poz. 742)
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; (Dz.U. z 2019 r. poz. 869)
  • Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; (Dz.U.2016 r. poz. 1764 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz..U. z 2018 r. poz. 1000 z późn. zm.)

oraz inne akty prawne zobowiązujące organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej do podejmowania określonych czynności w celu ochrony zdrowia publicznego w ramach zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego.


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KWARANTANA

Informacja o ochronie danych osobowych: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określanych dalej jako RODO, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Wałbrzychu informuje, że pozyskuje i przetwarza dane osobowe wyłącznie w celu zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub dla dobra publicznego oraz w celu wykonania umowy/usługi, której stroną jest osoba udostępniająca swoje dane.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (dalej PPIS) w Wałbrzychu z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 35c, kod pocztowy: 58-302 Wałbrzych.
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: psse.walbrzych@pis.gov.pl lub w siedzibie Administratora.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do prowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
 2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być osoby lub podmioty upoważnione na podstawie przepisów.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną PSSE w Wałbrzychu, jednolitym rzeczowym wykazem akt oraz instrukcją w sprawie organizacji i zakresem działania archiwów zakładowych, do czasu przedawnienia roszczeń, odpowiednio do zakresu tematycznego.
 1. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.
 2. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, przenoszenia, sprostowania swoich danych.
 3. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ustawy:

 1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 59),
 2. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczani zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.256)

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W ZWIĄZKU Z WYSTĘPOWANIEM KORONAWIRUSA SARS-CoV-2 (COVID-19)

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L Nr 119, str. 1), dalej określanego RODO informujemy, że:

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu, będący jednocześnie Dyrektorem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wałbrzychu, która jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą pod numerem: 000000024123. Administrator ma siedzibę przy ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: psse.walbrzych@pis.gov.pl lub w siedzibie przy ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 Wałbrzych.

 1. Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, a także ze względów związanych z ważnym interesem publicznym. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej i zabezpieczenia społecznego. Przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi i zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej.

 1. Podstawa prawna przetwarzania

– art. 6 ust. 1 lit. c) e); art. 9 ust. 2 lit b) g) h) i) Rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r ogólne rozporządzenie o ochronie danych

– art. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o państwowej inspekcji sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 z późn. zm.)

– art. 5 ust. 1, 2, 3, 4, art. 29a, art. 30 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 z późn. zm.)

 1. Odbiorcy danych osobowych

Administrator nie planuje udostępniania danych osobowych innym podmiotom, ale w sytuacji szczególnej dane osobowe mogą być udostępnione odbiorcom uprawnionym na mocy przepisów prawa (np. prokurator, policja, sądy).

 1. Okres przechowywania danych

Administrator przechowuje dane osobowe zgodnie z rzeczowym wykazem akt. Okres ich przechowywania wynosi od 5 lat do 50 lat w zależności od kategorii archiwalnej. Podstawą prawną przechowywania jest ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r. poz. 164)

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Ponadto zgodnie z RODO każdej osobie przysługuje prawo, do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do żądania ich usunięcia w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się administratora z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Żądanie można złożyć:

– osobiście – w siedzibie przy ul. Armii Krajowej 35c, 58-302 w Wałbrzychu,

– przesyłając wniosek opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej psse.walbrzych@pis.gov.pl

– składając wniosek opatrzony podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym na adres skrytki e-PUAP: /psse_walbrzych/domyslna lub /psse_walbrzych/SkrytkaESP

 1. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeśli uzna Pani/Pan, że dane osobowe przetwarzamy niewłaściwie, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, który ma siedzibę przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Informacje dodatkowe

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Nie będziemy profilować oraz nie będziemy podejmować zautomatyzowanych decyzji wobec podanych przez Pana/Panią danych osobowych.

Zmiana wielkości czcionki