Zalecenia PPIS dla zakładów pracy

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałbrzychu w związku z potwierdzonymi w Polsce przypadkami zachorowań na nowy typ koronawirusa COVID-19 oraz ewentualnym ryzykiem przenoszenia się infekcji wirusowych, w nawiązaniu do wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Głównego Inspektora Sanitarnego niniejszym poleca podjęcie następujących działań higienicznych zapobiegających szerzeniu się zakażeń w miejscu pracy:

  1. Należy zwiększyć częstotliwość mycia rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.
  2. Należy unikać dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.
  3. Powierzchnie (np. biurka i stoły) i przedmioty (np. telefony, klawiatury) należy regularnie czyścić środkami dezynfekującymi. Kontakt z przedmiotami i powierzchniami zanieczyszczonymi skażoną wydzieliną z dróg oddechowych jest jednym ze sposobów szerzenia się COVID-19.
  4. Należy regularnie dezynfekować telefony i nie korzystać z nich podczas spożywania posiłków. Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Telefony komórkowe mogą być dezynfekowane np.: wilgotnymi chusteczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym.
  5. Pojemniki ze środkami do dezynfekcji rąk należy umieścić w widocznych i łatwo dostępnych miejscach oraz dbać o to, by były regularnie uzupełniane.
  6. Zaleca się rozwieszenie plakatów instruujących, jak prawidłowo myć ręce.
  7. O konieczności przestrzegania powyższych zasad należy informować różnymi kanałami, np. podczas spotkań z pracownikami, używając narzędzi do komunikacji wewnętrznej, zaleceniami od specjalistów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zmiana wielkości czcionki