Zapobiegawczy nadzór sanitarny

 1. Uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miast i gmin
 2. Uzgadnianie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 3. Opiniowanie lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu
 4. Opiniowanie dokumentacji projektowych pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych w zakresie budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych
 5. Stwierdzanie obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenie  jego zakresu dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany
 6. Kontrola obiektów budowlanych w trakcie realizacji
 7. Udział w dopuszczeniu do użytkowania obiektów budowlanych również w odniesieniu do art. 56 Prawa Budowlanego (sprawdzenie zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową)

Dodatkowa działalność

Porady i konsultacje pod kątem spełnienia warunków higieniczno zdrowotnych z zakresu:

 • lokalizacji inwestycji w terenie,
 • przydatności lokalu o określonych warunkach technicznych do danej funkcji,
 • poprawności rozwiązań funkcjonalnych i technologicznych,
 • zastosowania materiałów budowlanych i wykończeniowych

współpraca z:

 • jednostkami samorządowymi w obrębie powiatu,
 • organem ochrony środowiska,
 • organem inspekcji weterynaryjnej,
 • organem nadzoru budowlanego,
 • podmiotami,
 • komórkami organizacyjnymi Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Publikacje działu


 

Zmiana wielkości czcionki